13 enero, 2020

Què significa el silenci administratiu?

Quan interactuem amb les administracions publiques, aquestes ens donen uns terminis, dins del marc de la llei,   per donar resposta a les nostres sol·licituds. Què passa quan l’Administració, passat aquest termini, no em contesta?.  Aquest fet ens deixa en una situació d’incertesa i indefensió, deguda al desconeixement del que marca la llei en aquests casos.
silencio-administrativo

Quan interactuem amb les administracions publiques, aquestes ens donen uns terminis, dins del marc de la llei,   per donar resposta a les nostres sol·licituds. Què passa quan l’Administració, passat aquest termini, no em contesta?.  Aquest fet ens deixa en una situació d’incertesa i indefensió, deguda al desconeixement del que marca la llei en aquests casos.

A continuació us donem les Claus del que s’anomena “ Silenci administratiu”:

La llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que l’Administració està obligada per llei a dictaminar una resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma de iniciació. Tot i això l’Administració en molts casos, no arriba a respondre o ho acaba fent un cop vençut el termini.

És  per això i amb l’ànim de protegir a la ciutadania davant dels continus incompliments de l’Administració, que apareix la figura del “Silenci Administratiu” en forma de “ficció jurídica”.

D’aquesta manera es dona un valor vinculant a la manca de resposta per part de l’Administració o a la resposta fora del termini, de tal manera que el ciutadà sap abans d’iniciar el tràmit si la manca de resposta cal interpretar-la com un SI  a les seves pretensions o bé si el silenci significa el rebuig automàtic a la seva demanda.

El silenci Administratiu ha anat mutant en el temps i tot i que abans en la majoria dels casos funcionava el Silenci Administratiu negatiu, ara només unes poques excepcions compleixen aquesta premissa, sent el Silenci Administratiu en general entès segons la llei com a Positiu a les demandes del ciutadà.

La llei que regula el Silenci Administratiu és  la llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques i com ja hem comentat determina com a regla general el Silenci Administratiu Positiu, excepte en els següents casos.

Casos de Silenci Administratiu negatiu o desestimatori:

Procediments relatius a l’exercici del dret de petició segons l’art.29 de la Constitució.

-Procediments que impliquin que es pugui causar danys al medi ambient

-Procediments de responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques.

-Procediments d’impugnació d’actes administratius (recursos d’alçada i reposició) i de revisió d’ofici iniciats a sol·licitud dels interessats.

-Tot i això, l’Administració està obligada a resoldre de forma expressa, tot i que sigui fora de termini. Però en els casos en que operi el silenci administratiu positiu, la resolució posterior que dicti l’Administració, únicament podrà ser confirmatòria d’aquest silenci, és a dir, que únicament pot donar la raó a les pretensions dels ciutadans.

-Quan s’imposi a l’Administració un doble deure d’informació als ciutadans:

Cada Administració està obligada a publicar, a les seves seus electròniques, els procediments de la seva competència, amb la indicació dels seus terminis per resoldre i el sentit del seu silenci ( positiu o negatiu)

L’Administració ha de remetre una comunicació a l’interessat, dins dels següents 10 dies hàbils a la recepció de la sol·licitud, en que especifiqui el termini màxim per resoldre i els efectes del silenci.

Cal tenir en compte que el termini màxim general que té l’Administració per respondre, és de tres mesos, a menys que una llei  o norma de la Unió Europea n’estableixi un termini distint.

Per tant tot i que les Administracions incompleixen tot sovint els terminis per resoldre les sol·licituds dels ciutadans, la figura del Silenci Administratiu, fixa la interpretació que cal fer d’aquesta manca de resposta i atorga seguretat jurídica en la relació entre el ciutadà i l’Administració.

Comparteix aquesta publicació:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Descobreix més articles