Assessoria fiscal, laboral i comptable per petita i mitjana empresa. Basem els nostres serveis en la innovació, la tecnología i el tracte directe i proper amb els nostres clients.

Fiscal

Optimitzem la tributació fiscal com a objectiu a l’hora de planificar la gestió del seu negoci. Des de l’Àrea Fiscal treballem per obtenir tots els avantatges i beneficis fiscals, sempre dins del marc legal tributari i d’acord amb el calendari fiscal vigent.

Oferim assessorament permanent i especialitzat en la planificació fiscal de la seva empresa:

 • Consultes i assessorament en matèria fiscal relatius a l’impost de Societats, IVA i renda.
 • Acompliment de totes les obligacions formals en matèria fiscal:
  • Confecció liquidacions fiscals trimestrals.
  • Confecció certificats de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost de Societats i de l’impost sobre la Renda de no Residents.
  • Declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones (model 347).
  • Sol•licitud ajornaments i fraccionaments d’impostos.
  • Preparació i presentació d’al•legacions, recursos i requeriments a l’Administració tributària.
 • Operacions entre parts vinculades.
 • Operacions intracomunitàries, Intrastat i comerç exterior.
 • Obtenció certificats electrònics.
 • Altes i baixes i variacions censals.
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 • Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica.
 • Impostos i taxes locals i autonòmics.
 • Modificació base imposable de l’IVA per crèdits incobrables.
 • Subministrament immediat d’informació de l’IVA (SII).
 • Enquestes anuals INE.

Laboral

Ens dediquem a l’assessorament i la gestió d’empreses i particulars en tots els àmbits relacionats amb les relacions laborals.

Acompanyem en la presa de decisions, assessorant i oferint les millors opcions i estratègies per a cada cas:

 • Consultes i assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social.
 • Assessorament en tràmits d’acomiadament.
 • Inscripció d’empreses i treballadors a la Seguretat Social.
 • Comunicacions d’obertura de centre de treball.
 • Confecció de nòmines i contractes laborals.
 • Butlletí de cotitzacions (Siltra).
 • Confecció Butlletins de cotització “FLC”.
 • Models I.R.P.F mensuals, trimestrals i anuals i models 111 i 190.
 • Sol•licitud d’ajornament de la Seguretat Social.
 • Sol•licitud tràmits de risc durant l’embaràs de les treballadores.
 • Confecció calendari laboral.
 • Representació en inspeccions de treball.
 • Confecció i presentació de paperetes de conciliació al S.M.A.C.
 • Tràmit i presentació expedients davant “FOGASA”.
 • Expedients E.R.O.

Comptable

Realitzem un tractament complet de la comptabilitat financera i analítica de la seva empresa, com també l’assessorament necessari en matèria fiscal i mercantil. Mantenim al dia la seva comptabilitat i ens ocupem de totes les obligacions fiscals i administratives del seu negoci.

Oferim un seguiment personalitzat en l’anàlisi de la situació econòmica, patrimonial i financera que ens permet acompanyar-lo en la presa de decisions:

 • Consultes i assessorament en matèria comptable.
 • Anàlisi de la situació econòmica, patrimonial i financera.
 • Assessorament en la constitució i dissolució de societats.
 • Confecció del diari per poder obtenir els balanços i el compte de resultats.
 • Confecció del quadre d’amortització de l’immobilitzat.
 • Classificació i arxiu de la documentació comptable.
 • Presentació dels llibres oficials al Registre Mercantil.
 • Confecció i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.
 • Legalització de llibres d’actes i socis.
 • Comptabilitat analítica i control de gestió.
 • Confecció de pressupostos i previsions de tresoreria.
 • Obtenció de marques i noms comercials.
 • Assistència en negociació bancària.
 • Assistència en concursos de creditors.

Advocats

Oferim serveis d’assessoria legal en matèria administrativa, laboral i mercantil, tant a empreses ja constituïdes com a nous emprenedors, que inicien la seva etapa empresarial.

Acompanyem en el procés per constituir-se com a empresari o empresa utilitzant la forma jurídica que més s’adapti i sigui favorable a les seves necessitats:

 • Consultes i assessorament en dret de societats i operacions societàries.
 • Responsabilitat dels administradors.
 • Redacció d’estatuts, actes i acords societaris.
 • Impugnacions d’acords socials.
 • Compravenda de societats, de participacions socials i d’actius.
 • Procediments administratius, multes i sancions.
 • Concurs de creditors.

Assegurances

Som corredors d’assegurances que treballem amb les principals companyies asseguradores del mercat, actuant amb total independència i objectivitat.

Assessorem en el moment d’escollir les millors pòlisses, i un cop contractades, en cas de sinistre, ens ocupem de mantenir informat al client, mentre portem el control de tot el procés, amb l’objectiu de facilitar-li els tràmits amb l ’asseguradora.

Principals cobertures:

 • Responsabilitat civil.
 • Accidents.
 • Transports.
 • Flotes.
 • Construcció.
 • Salut.
 • Vida.
 • Plans de pensions.
 • Defensa jurídica.

contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte sobre els nostres serveis o vols més informació, envia'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.