13 enero, 2020

Límits en els pagaments en efectiu

Considerem pagaments en efectiu els pagaments en moneda o en metàl·lic, nacionals o estrangers i també en considerem d’altres com els xecs al portador o qualsevol altre medi físic, inclosos els electrònics, pensats per a ser usats com a medi de pagament al portador.
pagaments-en-efectiu

Considerem pagaments en efectiu els pagaments en moneda o en metàl·lic, nacionals o estrangers i també en considerem d’altres com els xecs al portador o qualsevol altre medi físic, inclosos els electrònics, pensats per a ser usats com a medi de pagament al portador.

Des del 2012, sempre que alguna de les parts sigui una empresa o un autònom professional, el pagament  en efectiu es limita a 2.500 euros.

 

És important tenir en compte, que aquest límit no es pot aplicar als pagaments i ingressos en entitats de crèdit.

En el cas que el pagador sigui una persona física sense domicili fiscal a Espanya o be no sigui empresa o professional la xifra límit s´incrementa fins els 15.000 euros.

Sancions per sobrepassar el límit:

L’incompliment del límit del pagament en efectiu està considerat per Hisenda com una infracció greu i per tant el correcte si ens trobem en aquest cas és que desestimem el pagament.

Hisenda considera infractors tant els pagadors que excedeixen els límits como aquells que reben total o parcialment, les quantitats en efectiu.

Cal tenir en compte que si cobrem o paguem de manera fraccionada en diferents pagaments, aquests es sumaran  i en cas de superar els 2.500 euros, estarem incomplint igualment el límit establert.

Hisenda considerarà la infracció de manera solidària per totes dues parts, pagador i receptor, així com també la sanció que s’imposi.

L’Agència Tributària podrà dirigir-se indistintament contra qualsevol de les parts o contra les dues, ja que es tracta d’una sanció solidària i per tant respondran de la sanció tant el pagador com el receptor del diner.

Les sancions si es consideren greus estan gravades amb multes proporcionals al 25% de la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 2.500 euros. A aquesta quantia se la coneix com a base de la sanció.

És important saber que el període de prescripció de les infraccions és de 5 anys des del dia que es va cometre.

Hisenda té habilitada un apartat a la seva pàgina web anomenat “Denuncia de pagaments en efectiu” on si denuncies la infracció, quedes lliure de possibles accions punitives per part d’Hisenda. Tot i que cal tenir en compte que si totes dues parts de la operació, denuncien simultàniament, Hisenda no deslliurarà de la seva responsabilitat a cap d’ells.

Comparteix aquesta publicació:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Descobreix més articles