12 novembre, 2018

Les prestacions per maternitat estan exemptes d’IRPF

Els contribuents que haguessin percebut aquestes prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF en la que haguessin inclòs dites rendes, i obtenir la corresponent devolució d’ingressos indeguts i així mateix, els interessos de demora.
prestaciones-por-maternidad

EL Tribunal Suprem ha fixat com doctrina legal que les prestacions per maternitat estan exemptes d’IRPF

Els contribuents que haguessin percebut aquestes prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF en la que haguessin inclòs dites rendes, i obtenir la corresponent devolució d’ingressos indeguts i així mateix, els interessos de demora.

En una recent sentencia de 3 d’octubre, el Tribunal Suprem es pronuncia i confirma que les prestacions concedides per l’Administració, generalment Seguretat Social, en cas de maternitat, adopció, acolliment o fill a càrrec estan exemptes d’IRPF, un criteri completament oposat al que ve aplicant Hisenda i el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) i que porta a la resolució del Suprem a favor de les prestacions per maternitat exemptes de a la Renda.

El Tribunal Suprem ha estimat que no solament les prestacions per maternitat concedides per les autonomies o administracions locals són rendes exemptes, tal i com indica l’article t.h) de la Llei d’IRPF, sinó que aquest criteri s’estén a totes les Administracions amb independència de la seva territorialitat.

Atenció:  L’exempció que s’estableix en la Llei d’IRPF comprèn la prestació de maternitat i no només les de naixement, part múltiple, adopció i fill a càrrec, doncs es refereix expressament a la prestació per maternitat i no sembla pretendre que el seu abast es limiti a les concedides per les comunitats autònomes o entitats locals, sinó que tracta d’establir la exempció de totes les prestacions per maternitat, sense distinció de l’òrgan públic del que es percep.

Devolució amb caràcter retroactiu de l ‘RPF de la prestació per maternitat

Hisenda es veu obligada a canviar el criteri conforme a allò indicat per el Tribunal Suprem i resoldre les reclamacions que estiguessin en curs amb anterioritat a l’anunci de dita sentencia ( 3 d’octubre de 2018). A demés, els contribuents afectats podran reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat des de 2014 i en endavant ( les que no estiguin prescrites per el termini de 4 anys).

Per tant, considerem que, en general, aquells contribuents que hagin tributat a la seva Renda per aquestes prestacions, de 2014 a 2017, ambdues incloses, poden sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació o autoliquidacions i obtenir la corresponent devolució d’ingressos indeguts, i així mateix, els interessos de demora. El termini per sol·licitar la del 2014 expiraria el 30 de juny de 2019. No podran sol·licitar la devolució els que tinguin liquidacions fermes.

L’Agència Tributària es troba ultimant el procediment a seguir que es donarà a conèixer de manera oficial en els propers dies, amb la intenció d’habilitar un formulari específic de sol·licitud per les reclamacions dels anys 2014 a 2017.

Comparteix aquesta publicació:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Descobreix més articles