12 noviembre, 2018

Com afrontar una inspecció d’hisenda

Quan es rebi una comunicació d’inici d’actuacions inspectores, és molt important tenir clar i verificar l’abast d’aquesta inspecció fiscal …
como-encarar-una-inspeccion-de-hacienda

Quan es rebi una comunicació d’inici d’actuacions inspectores, és molt important tenir clar i verificar l’abast d’aquesta inspecció fiscal …

Hi ha molts motius pels quals vostè o la seva empresa poden ser objecte d’una inspecció d’Hisenda, com ara devolució d’IVA i comprovació de Llibres, desquadraments d’impostos, despeses deduïbles, operacions intracomunitàries, NIF, etc … Quan es rebi una comunicació de inici d’actuacions inspectores, és molt important tenir clar i verificar l’abast d’aquesta Inspecció Fiscal …

Però … Com hem d’actuar davant d’una possible comprovació?

L’àmbit d’una comprovació tributària podrà ser de caràcter general o parcial.

Normalment, llevat que s’especifiqui el contrari, les comprovacions tributàries tindran caràcter general.

Així, per exemple, en cas de rebre una comunicació d’inici d’actuacions de comprovació de la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017, sense indicació expressa en contra, haurem d’entendre que l’abast de la mateixa serà general, podent-se revisar el contingut íntegre d’aquest impost.

Així mateix, en el cas d’actuacions de comprovació de caràcter parcial, l’obligat tributari podrà sol·licitar, en un termini de 15 dies, ampliar l’abast a caràcter general respecte del tribut i períodes impositius objecte de comprovació.

En aquest sentit, es tracta d’una decisió d’especial rellevància per a l’obligat tributari, ja que, en cas d’inspeccions tributàries de caràcter general finalitzades, la proposta de liquidació que s’emeti en l’acta d’inspecció tindrà el caràcter de definitiva respecte dels tributs i períodes comprovats, no podent tornar a ser inspeccionats en el futur.

D’altra banda, un cop rebuda la comunicació d’inici d’actuacions de comprovació i determinat el seu abast general o parcial, resulta recomanable realitzar les següents actuacions a fi d’abordar amb les majors garanties possibles les actuacions inspectores:

1.Verificación prèvia de la situació fiscal i de l’estat de la documentació comptable:

En primer lloc i en línia amb les revisions periòdiques que empresaris i autònoms haurien de fer en relació amb la seva situació fiscal, tal com s’ha especificat en capítols anteriors, és d’especial importància realitzar una anàlisi en detall de quina és la situació fiscal de l’empresa , així com també l’estat de la documentació comptable, a fi d’identificar anticipadament si és el cas els possibles riscos que poguessin ser detectats per la inspecció i, si s’escau, tractar de solucionar o reduir aquesta contingència.

2.Revisió de les principals operacions o transaccions:

Addicionalment a la verificació prèvia de la situació fiscal i de l’estat de la documentació comptable, en el cas d’existir operacions o transaccions de caràcter especial (com ara operacions de reestructuració empresarial o transaccions entre parts vinculades significatives) que poguessin tenir un impacte respecte dels tributs i períodes impositius objecte de comprovació, també seria d’especial rellevància fer una anàlisi exhaustiva de les mateixes i la seva documentació suport, per tal de verificar l’existència o no de possibles riscos fiscals.

3.Preparación i verificació de la documentació a lliurar:

És així mateix molt important dedicar els recursos necessaris per preparar adequadament la documentació a lliurar a la inspecció, amb l’objectiu de crear un bon clima de col·laboració amb la Inspecció i que aquesta es desenvolupi per unes vies que ajudi al bon fi de la mateixa.

4.Revisión de les diligències d’inspecció:

Finalment, resulta especialment important revisar el contingut de les diferents diligències que es vagin rebent en el procés de les actuacions de comprovació.

Les diligències són documents públics estesos per la Inspecció per fer constar fets i manifestacions, tant de la inspecció, com l’obligat tributari. Aquesta és una qüestió molt rellevant, ja que, en cas d’un futur recurs contra el resultat de la inspecció, es pot invocar per a la defensa el contingut d’aquestes diligències, ja que aquestes formaran part de l’expedient administratiu i constituiran un factor de prova per a possibles recursos ulteriors. Per això, les diligències de l’actuació inspectora haurien de ser revisades detingudament abans de donar conformitat al contingut d’aquests.

Necessitat de comptar amb assessorament i representació

Les actuacions de comprovació i investigació poden resultar, en moltes ocasions, de certa complexitat, de manera que resulta recomanable per a empreses i persones físiques poder comptar amb el suport d’experts en matèria fiscal que puguin ajudar en el desenvolupament de les actuacions de comprovació tributària.

Dit suport en moltes ocasions suposa un estalvi econòmic mesurable mitjançant un resultat final de la comprovació menys onerós que si el procés s’emprèn sense assessorament expert.

Aquest ajut es pot instrumentar de les 2 formes següents:

  1. Assessorament sense presència davant la Inspecció
  2. Representació en nom del contribuent

En aquest sentit, resultarà de vital importància una estreta implicació dels empresaris i professionals amb l’assessor o representant que es contracti per donar suport en el procés de comprovació, amb l’objectiu d’obtenir un resultat satisfactori del procés de comprovació tributària.

Així, en cas d’empresaris o professionals que optin per comptar amb el suport d’un assessor o representant durant el procés de comprovació, no haurien deslligar-se de l’esmentat procés, sinó que hauran de dur a terme les següents actuacions, tant si compten amb l’assessorament o la representació de professionals experts.

Així, per a una millor efectivitat de l’esmentat assessorament, haurien de seguir les següents pautes:

1.Revisió prèvia de la situació fiscal:

En primer lloc, i amb anterioritat a l’inici de les actuacions de comprovació, és molt convenient revisar amb la major amplitud i explicar amb total claredat i màxim detall l’expert fiscal la situació fiscal, així com els possibles riscos fiscals existents.

2.Colaboración i participació amb l’assessor o representant:

Durant el desenvolupament de les actuacions de comprovació, així mateix resultarà essencial una col·laboració i participació constant i estreta amb els assessors o representants, de manera que aquests puguin disposar de tota la informació necessària per dur a terme de forma satisfactòria la seva funció.

3.Definir conjuntament l’estratègia i opcions fiscals:

Finalment, i en la línia amb el que assenyala l’apartat anterior, és imprescindible col·laborar amb assessors fiscals per decidir i definir la millor estratègia o opcions que disposi l’empresa en el desenvolupament de les actuacions inspectores.

Comparteix aquesta publicació:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Descobreix més articles